202007120/24-07-2020

5 Οκτωβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.533 (202007120/24-07-2020) για τη Θέση 2

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη Θέση 2, για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202007120/24-07-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΜΕΗ469Β7Τ-ΜΩΜ), στο πλαίσιο υλοποίησης του […]
16 Σεπτεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.533 (202007120/24-07-2020)

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202007120/24-07-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΜΕΗ469Β7Τ-ΜΩΜ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «C.533 […]
24 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.533 (202007120/24-07-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Οριζόντιες Λειτουργικές Δαπάνες Ιδρύματος – ΠΜΣ Επανίδρυσης» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με τέσσερα (4) […]