202007175/24-07-2020

17 Σεπτεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.330 (202007175/24-07-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202008958-17.09.2020 (ΑΔΑ: ΡΠ10469Β7Τ-ΕΚ1), προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202007175/24-07-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΥ71469Β7Τ-ΧΘΕ), στο […]
24 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.330 (202007175/24-07-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ναυτιλίας 1ος Κύκλος, Επανίδρυση» (κ.ε. C.330) προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με ένα (1) […]