202007500/29-07-2020

5 Οκτωβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.590 (202007500/29-07-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202009773/05.10.2020 (ΑΔΑ: ΨΒΟ4469Β7Τ-ΗΒΕ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. της 202007500/29-07-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (9ΣΑΑ469Β7Τ-Ν3Α) […]
29 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.590 (202007500/29-07-2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Teacher preparation for migrant school inclusion» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η χρονική διάρκεια […]