202008023/03-08-2020

16 Σεπτεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.533 (202008023/03-08-2020)

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202008023/03-08-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΒΗ4469Β7Τ-ΠΡ9), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «C.533 […]
3 Αυγούστου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.533 (202008023/03-08-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Οριζόντιες Λειτουργικές Δαπάνες Ιδρύματος – ΠΜΣ Επανίδρυσης» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με ένα (1) […]