202008658/03-09-2020

4 Σεπτεμβρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.498 (202008658/03-09-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε τρία (3) φυσικά πρόσωπα µε χρονική διάρκεια από 01/07/2020 έως 31/10/2021, µε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση της συνολικής διάρκειας […]