202008701/07-09-2020

6 Οκτωβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου B.371 (202008701/07-09-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ.  202009791 /06.10.2020 (ΑΔΑ: ΨΝΕΕ469Β7Τ-ΠΤΓ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202008701/07.09.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΚΜΟ469Β7Τ-Ξ89), στο […]
8 Σεπτεμβρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου B.371 (202008701/07-09-2020) / Ορθή Επανάληψη

Ημερομηνία Αρχικής Ανάρτησης: 07/09/2020 Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «The Once Only Principle Project (TOOP)» (Grant Agreement 737460) πουχρηματοδοτείται από […]