202009039/22-09-2020

27 Οκτωβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.119 (202009039/22-09-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202010347/27-10-2020(ΑΔΑ:ΡΣ8Δ469Β7Τ-Γ4Τ)προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ.πρ. 202009039/22-09-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:6ΛΓΕ469Β7Τ-5ΚΛ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με […]
22 Σεπτεμβρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.119 (202009039/22-09-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε ένα (1) φυσικό πρόσωπο του οποίου η χρονική διάρκεια της σύμβασής του περιγράφεται παρακάτω. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν […]