202009961/15-10-2020

15 Οκτωβρίου 2020

Διακήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το έργο Α.001 (202009961/15-10-2020)

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» (ΚΕΠΠ). […]