202010015/16-10-2020

16 Νοεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.194 (202010015/16-10-2020)

Εγκρίνεται το αποτέλεσμα του από 06.11.2020 Πρακτικού Αξιολόγησης, των προτάσεων που υποβλήθηκαν για  σύναψη σύμβασης Ανταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 202010015/16-10-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΓΒΠ469Β7Τ-7ΕΖ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργουμε τίτλο«RECENT […]
16 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.194 (202010015/16-10-2020)

Ο  Ειδικός  Λογαριασμός  Κονδυλίων  Έρευνας  (Ε.Λ.Κ.Ε.)  του  Πανεπιστημίου  Πειραιώς  με  την  επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «RECENT – Ολοκληρωμένη υπηρεσία διαμοιρασμού δικτυακών πόρων για […]