202010020/16-10-2020

11 Νοεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.125 (202010020/16-10-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202011036/11.11.2020 (ΑΔΑ: Ψ8ΕΡ469Β7Τ-Υ4Δ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202010020/16.10.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 91ΞΩ469Β7Τ-Ο0Η), στο […]
16 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.125 (202010020/16-10-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί το ερευνητικό έργο με τίτλο «INFINITECH – Tailored IoT & BigData Sandboxes and Testbeds for Smart, Autonomous and Personalized Services in the European Finance and Insurance Services Ecosystem», το […]