202010021/16-10-2020

11 Νοεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.127 (202010021/16-10-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202011039/11.11.2020 (ΑΔΑ: 67ΒΖ469Β7Τ-ΝΙΓ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202010021/16.10.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΥΥΑ469Β7Τ-5ΚΣ), στο […]
16 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.127 (202010021/16-10-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί το ερευνητικό έργο με τίτλο «PolicyCLOUD – Policy Management through technologies across the complete data lifecycle on cloud environments», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του […]