202010032/16-10-2020

16 Νοεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.193 (202010032/16-10-2020)

Εγκρίνεται το αποτέλεσμα του από 06.11.2020 Πρακτικού Αξιολόγησης, των προτάσεων που υποβλήθηκαν για  σύναψη σύμβασης Ανταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 202010032/16-10-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ0ΠΗ469Β7Τ-98Ψ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργουμε τίτλο […]
16 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.193 (202010032/16-10-2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «NETPHISH: Ανάπτυξη Καινοτόμου Εργαλείου τελικού χρήστη για την […]