Ανακοινώσεις

11 Ιουνίου 2024

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.969 (202405238/26-04-2024)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202407027/11.6.2024 προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο της με αρ. πρ.: 202405238/26.4.2024 πρόσκλησης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΧΒΥ469Β7Τ-8Κ0)  για τις ανάγκες του έργου με κωδικό […]
11 Ιουνίου 2024

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.970 (202405216/26-04-2024)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202407028/11.6.2024 προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για σύναψη σύμβασης μιας (1) ανταποδοτικής υποτροφίας φυσικού προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 5,6 & 7 του Ν. 4547/2018 και το […]
10 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου E.056 (202407023/10-06-2024)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «Τεχνολογία blockchain: ανάλυση τεχνολογίας και εκπόνηση μελετών περιπτώσεων εφαρμογών προστιθέμενης αξίας για […]
3 Ιουνίου 2024

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.129 (202405636/13-05-2024)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202406788/03.06.2024 (ΑΔΑ: 6Ξ0Ω469Β7Τ-ΠΟ4) προσωρινά αποτελέσματα των προτάσεων που υποβλήθηκαν για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202405636/13-05-2024 πρόσκλησης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΣΑΠ469Β7Τ-9ΞΒ) για τις ανάγκες του έργου […]
30 Μαΐου 2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου D.069 (202406367/29-05-2024)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να χορηγήσει δυο (2) ανταποδοτικές υποτροφίες φυσικού προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 5, 6 & 7 του Ν.4547/2018 και το άρθρο 33 παρ. 6 του Ν.4559/2018, καθώς […]
27 Μαΐου 2024

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου D.114 (202405347/26-04-2024)

Εγκρίνονται τα αποτελέσματα του Πρακτικού Αξιολόγησης, των προτάσεων που υποβλήθηκαν για  σύναψη σύμβασης Ανάθεσης Έργου στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 202405347/26.04.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΛΒΗ469Β7Τ-ΙΣ8), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργουμε τίτλο «Ανάπτυξη και […]
27 Μαΐου 2024

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου D.114 (202405338/26-03-2024)

Εγκρίνονται τα αποτελέσματα του Πρακτικού Αξιολόγησης, των προτάσεων που υποβλήθηκαν για  σύναψη σύμβασης Ανταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 202405338/26.04.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΖΛΜ469Β7Τ-762), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργουμε τίτλο «Ανάπτυξη και […]
21 Μαΐου 2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου D.006 (202405822/21-05-2024)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο της Δράσης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» – NextGenerationEU υλοποιεί το εγκεκριμένο […]
13 Μαΐου 2024

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.533 (202404215/10-04-2024)

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202404215 – 10/04/2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΡΟΘΟ469Β7Τ-7Ν8), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο […]
13 Μαΐου 2024

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου B.760 (202403998/04-04-2024)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ: 202405637/13.05.2024 (ΑΔΑ:ΨΛ6E469B7T-Λ15) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202403998/04.04.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:ΨΔΩ0469Β7Τ-ΦΗΖ ), στο πλαίσιο […]